Политика приватности

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ПРИВАТНОСТИ ПОДАТАКАМанастир Жича је руковалац подацима о личности физичких лица те их обрађује у складу с примењивим прописима, односно у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) као и Уредбом (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Већа од 27. априла 2016. о заштити појединаца у вези с обрадом података о личности и о слободном кретању таквих података те о стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ (у случајевима када је применљиво).
Лице на које се подаци односе је свако физичко лице (појединац) или заступник правног лица чији се подаци о личности обрађују.


Област примене

 


Политика приватности се примењује на све податке о личности које прикупљамо, употребљавамо или на други начин обрађујемо, директно или путем својих партнера, трећих лица. Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет утврђен или се може утврдити, директно или индиректно (у даљем тексту: податак или податак о личности). Обрада података је било која радња извршена на подацима о личности, на пример прикупљање, снимање, чување, употреба, пренос података и увид у податке о личности. Политика приватности се примењује на све услуге и производе манастира Жиче који укључују обраду било којих података о личности.
Политика се првенствено односи на физичка лица и физичка лица која заступају правна лица, а која подносе захтев или употребљавају, користе услуге и производе или су заинтересована за употребу услуга и производа.
Политика се не примењује на анонимне податке. Анонимни податак је податак који је измењен на начин да се не може повезати с одређеним физичким лицем или се не може повезати без несразмерног труда па се стога, у складу с важећим прописима, и не сматра податком о личности.


Обрада података о личности

 

- Закон, транспарентност и одговорно понашање
 

Обавезујемо се да ћемо обезбедити законит, поштен и транспарентан начин обраде података о личности применом следећих мера:

а) јасан и прегледан начин прослеђивања информација лицу на које се подаци односе о намени, начину и врсти обраде података о личности применом већ у фази прикупљања података о личности;
б) обрада је потребна у циљу реализације закључења договора или уговора који се закључује са лицем на које се подаци односе (нпр. Купци и клијенти, потенцијални клијенти) или се заснива на претходном пристанку лица на које се подаци односе;
ц) обрада је потребна ради испуњења законске обавезе која важи за манастир Жичу као руковаоца подацима о личности.


- Ограничење сврхе


Манастир Жича обрађује податке о личности у сврхе које су конкретно одређене, изричите, оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на начин који није у складу са тим сврхама, односно условима које сте прихватили.

У случају да се подаци о личности намеравају обрађивати и у друге сврхе, предлагач нове обраде података о личности израђује процену утицаја на заштиту података и по потреби прибавља пристанак лица на које се подаци односе.


- Минимални обим података


При прибављању података о личноости на које се подаци односе, обезбеђују се само подаци о личности који су потребни за испуњење сврхе за коју се подаци обрађују.
Додатни подаци о личности прибављају се уз пристанак лица на које се подаци односе, а ради испуњења одређене сврхе.


- Тачност података
 

Тачност података о личности су обезбеђени увођењем аутоматских и ручних контрола које обухватају и обраду података о личности.


- Ограничења чувања података


Сви подаци се чувају у оквиру законски одређених рокова чувања и у оквиру рокова неопходних за постизање сврхе обраде истих.
У случају обраде података о личности после истека рока чувања у сврхе нпр. израде статистичких анализа, сви подаци ће бити анонимни на начин на који није могуће идентификовати физичко лице на којег се подаци о личности односе.


Како прикупљамо податке о личности


Податке о личности прикупљамо на следеће начине:

• Податке прикупљамо првенствено директно од лица на које се подаци односе, и то на начин да нам их они доставе. Најчешћи пример за овакав начин прикупљања података је подношење захтева за поједину услугу или производ, било онлине или физичким присуством, при чему лице на које се подаци односе, ако жели да употреби одређену услугу или производ, даје податке и документе који су потребни за идентификацију (нпр. име, презиме, адреса, број телефона, е-маил адреса, итд.). Такође, податке прикупљамо и током комуникације с лицем на које се подаци односе путем телефона, интернет сајта и друштвених мрежа, при решавању приговора, итд.

• Прикупљамо податке који настану аутоматски када лице на које се подаци односе употребљава услуге и/или производе односно интернет сајт. Тако на пример аутоматски на серверу се прикупљају подаци о ИП адреси и локацији корисника сајта.

• Прикупљамо податке из јавно доступних извора као што су, на пример, подаци из регистра привредних друштава или пак подаци које сте поставили да јавно буду доступни.

Предуслов за свако прикупљање података о личности лица на које се подаци односе је постојање одговарајућег правног основа заснованог на закону.


Које врсте података прикупљамо
 

Подаци о личности лица на које се подаци односе који се прикупљају, а предмет су заштите података, су између осталог подаци о:

а) идентитету лица – име и презиме;

б) адреси лица – адреса становања, адреса доставе, као и ИП адреса опреме лица на које се подаци односе;

в) доступности лица – контакт телефон (фиксни и/или мобилни телефон), електронска пошта;

г) пословни подаци правног лица – у случајевима када физичко лице заступа правно лице.


У које сврхе употребљавамо прикупљене податке


Податке о личности лица на које се подаци односе сматрамо њиховим власништвом те се према њима тако и односимо. Међутим, како би били у могућности пружити услугу лицу на које се податак односи, а у складу са доле наведеним законским основама, потребно је обрађивати минималан сет података неопходан за квалитетно пружање поједине услуге, односно производа из наше понуде. У супротном, односно ако лице на које се податак односи одбије да достави тражени сет података, нећемо бити у могућности да пружимо одговарајућу услугу. У складу са наведеним, подаци о личности лица се обрађују када је задовољен један од доле наведених услова:

а) обрада је неопходна за извршавање уговора у којем је лице на које се подаци односе странка или како би се предузеле радње на захтев лица на које се подаци односе пре закључења уговора; у зависности од услуге и начина прикупљања података, могуће је да је уговор аутоматски закључен прихватањем услова и политике приватности.

б) обрада је неопходна ради поштовања правних обавеза када смо из било ког разлога у обавези да државним институцијама доставимо прикупљене податке о појединцу, физичком или правном лицу.

в) обрада је неопходна за потребе легитимних интереса манастира Жиче – осим када су од тих интереса јачи интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, посебно ако је у питању малолетно лице на које се подаци односе. Под легитимним интересом подразумевамо обраду која служи како би се унапредио процес, развој производа и унапређење пословања, обезбедило усклађивање пословања наше фирме са међународним прописима екстратериторијалне примене, спречиле незаконите радње / противправне активности лица на нашу штету, и штету наших клијената и/или трећих лица, модернизовале услуге, понудили производи и услуге за које је очекивано да би олакшале пословање.

г) лице на које се подаци односе је дало пристанак за обраду својих података о личности у једну или више посебних сврха – пристанак мора бити доказив и добровољан, написан лако разумљивим језиком и лице на које се подаци односе има право у сваком тренутку повући свој пристанак (повлачење пристанка мора бити једнако једноставно као и давање истог).

д) обрада је неопходна како би се заштитили кључни интереси лица на које се подаци односе или другог физичког и правног лица;

ђ) обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења.


Подаци који се аутоматски обрађују


Доношење одлука на основу аутоматске обраде података је саставни део сваког пословања и као таква је неопходна, а спроводи се:

а) у складу са важећим законима и прописима;

б) у циљу осигуравања сигурности и поузданости услуге која се пружа;

в) ако је неопходно за закључење или извршавање уговора између лица на које се подаци односе и руковаоца што укључује смањење ризика у пословању, унапређење пословања, одређених преконоћних обрада које су саставни део ИТ система и сл.;

г) када је лице на које се подаци односе изричито дало свој пристанак.

У складу с Законом, манастир Жича омогућава лицима на које се подаци односе право на приговор на аутоматску, али и ручну, обраду података у сврху директног оглашавања, укључујући и профилисање у мери у којој је повезано с директним оглашавањем, било у односу на почетну или даљу обраду, у било које време и бесплатно.


Приступ подацима


Приступ вашим подацима о личности имају овлашћена лица из манастира Жиче, а који су претходно упознати са законом о заштити личних података и одговорностима, као и наши сарадници којима су ти подаци нужни за обављање њиховог посла, тј. за које постоји „потреба сазнања“ (тзв. начело „неед то кноw“).

Прикупљене податке о личности можемо прослеђивати обрађивачима са којима имамо закључен одговарајући уговор, чланицама Групе, надлежним државним органима, као и другим лицима, а у складу са правом Републике Србије.


На који начин штитимо податке о личности


Ваше податке о личности штитимо од сваке повреде, укључујући неовлашћени приступ, случајни губитак, уништење, оштећење, те свако друго кршење сигурности података о личности.

С циљем заштите ваших података о личности, примењујемо техничке и организационе мере као што су контрола права приступа свим подацима и документима, осигурање испуњења обавезе поверљивости код свих особа које имају право приступа вашим подацима о личности, примењујемо методе контроле приступа (лозинке, ПИН-ови, паметне картице, итд.) те методе праћења приступа и активности у информационим системима, као и примену софтверских решења за осигурање сигурности наше информационе опреме и података.
Као прво, имате право на приступ подацима о личности, што значи право да добијете информације о томе да ли обрађујемо ваше податке о личности. Ако их обрађујемо, прихватањем услова о политици приватности се упознати са правима и начинима коришћења података. На захтев можете бити обавештени о сврси обраде података о личности, категорији података о личности, примаоцима или категоријама прималаца којима с подаци о личности откривени или ће им бити откривени, о предвиђеном периоду у којем ће подаци о личности бити чувани, те о правима која можете остварити.

Друго, имате право на исправку података о личности, што значи да имате право поднети захтев за исправку ваших нетачних података о личности, као и право да допуните непотпуне податке о личности, између осталог и давањем додатне изјаве ако је то неопходно.

Треће, имате право на ограничавање обраде ваших података о личности у следећим случајевима:

а) када оспоравате тачност података о личности ограничићемо обраду на период који нам омогућава проверу тачности података о личности;

б) када је обрада ваших података о личности незаконита, а противите се брисању података те уместо тога тражите ограничење њихове обраде;

в) када више не постоји потреба обраде ваших података о личности, а захтевате да са обрадом наставимо ради подношења, остваривања или одбране ваших правних захтева; и

г) када уложите приговор на обраду на основу члана 37. став 1. Закона о заштити података о личности, очекујући потврду да ли постоје законски разлози за обраду података о личности који претежу над вашим интересима, правима или слободама или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева.

Четврто, имате право на приговор, што значи да имате право уложити приговор на обраду података о личности која подразумева обраду која је неопходна у циљу:

а) обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења,
б) остваривања легитимних интереса манастира Жиче или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

Када уложите приговор, тада више не смемо обрађивати ваше податке о личности, осим уколико предочимо да постоје законски разлози за обраду који претежу над вашим интересима, правима или слободама или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева.

Осим о наведеним правима лица чији лични подаци се обрађују, обавештавамо вас и о праву на брисање, те праву на преносивост података о личности.

Појашњење, право на брисање („право на заборав“) означава ваше право на брисање ваших података о личности у следећим случајевима:

а) када ваши подаци о личности више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени или на други начин обрађивани;

б) када лице на које се подаци односе опозове пристанак на основу којег се обрада вршила, у складу са чланом 12. став 1. тачка 1 или чланом 17. став 2. тачка 1 Закона о заштити података о личности, а нема другог правног основа за обраду;

в) када уложите приговор на обраду у складу с чланом 37. став 1. овог закона, а нема другог правног основа за обраду који претеже над легитимним интересом, правом или слободом лица на које се подаци односе, или чланом 37. став 2. Закона о заштити података о личности;

г) када су ваши подаци о личности незаконито обрађени и

д) када податке о личности морамо брисати ради поштовања наших законских обавеза у складу са правом Републике Србије.

Надаље, право лица на преносивост података значи право да своје податке о личности које сте претходно доставили, примите у структурираном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику и имате право да такве податке пренесете другом руковаоцу без ометања с наше стране, уколико су ваши подаци коришћени за обраду аутоматски путем а на основу пристанка или уговора.